Language Assistance Services

Language Assistance Services

To ensure that individuals can communicate in a meaningful manner, we provide reasonable and necessary aids and services free of charge and in a timely manner. This includes language interpretation services to people whose primary language is not English. If you need language interpretation or other language services, please notify your caregiver, a Carilion Clinic staff member or contact us by calling the number next to your preferred language below or emailing direct@carilionclinic.org.

 

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-938-0462.
 

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-422-8482 번으로 전화해 주십시오.
 

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ .: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-422-8482. 
 

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-422-8482。
 

العربية (Arabic)

8482-422-800-1 ملحوظة :إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم
 

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-422-8482. 
 

فارسی (Farsi)

ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد، ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑﺎ 1-800-422-8482  ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
 

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋ ተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-422-8482.
 

اُردُو  (Urdu)

ﺧﺒﺮدار: اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ، ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ ۔ ﺎل ﮐﺮﯾﮟ 1-800-422-8482
 

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-422-8482.
 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-422-8482.
 

हिंदी (Hindi)

यान : आप बोलते तो आपके मु त भाषा सहायता सेवाएं उपलब् ध । 1-800-422-8482 पर कॉल क
 

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-422-8482.
 

বাংলা Bengali

করনঃ বাংলা, কথা বেলত পােরন, তােহল ভাষা সহায়তা করন ১-800-422-8482
 

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Kru)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-422-8482.
 

Igbo asusu (Ibo)

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 1-800-422-8482 .
 

èdè Yorùbá (Yoruba)

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-800-422-8482.